(Видео-тест)

Бейне шолу - тегін сабақ

Барлық тақырыптар қарастырылған, ауқымды, теориялық және практикалық курс

139 бейне сабақ

Атом құрылысы
17 мин
Электрондардың таралуы
11 мин
Энергетикалық деңгейлер
15 мин
Атом радиуысы электртерістілік
8 мин
Изотоп 1 cабақ
9 мин
Изотоп 2 сабақ
9 мин
Радиоактивтилік. Ядролық реакциялар
18 мин
Иондардың түзілуі
7 мин
Менделеев кестесінің құрылу тарихы
8 мин
Элементтердің табиғи топтары
9 мин
Периодтық кесте құрылымы
11 мин
Периодтық кесте бойынша элементтер қасиеттерінің өзгерісі 1 сабақ
9 мин
Периодтық кесте бойынша элементтер қасиеттерінің өзгерісі 2 сабақ
9 мин
Салыстырмалы атомдық масса. м.а.б.
7 мин
Орташа атомдық масса
10 мин
Салыстырмалы молекулалық масса
7 мин
Қосылыстардағы элементтердің массалық үлесі
10 мин
Металдар. Бейметалдар. Амфотерлі элементтер.
12 мин
Атом және молекула. Жай зат және күрделі зат
10 мин
Заттардың агрегаттық күйлері
9 мин
Таза зат және қоспа. Гомогенді және гетерогенді қоспалар
10 мин
Қоспаларды бөлу әдістері
11 сек
Ерітінділер
11 мин
Ерітінділерге есеп шығару
13 мин
Массалық үлес
12 мин
Кристалогидраттар. Есеп шығару. Массалық үлес бойынша формуланы құрастыру.
13 мин
Валенттілік. Заттардың химиялық формулаларын құрастыру
15 мин
Тотығу дәрежесі
15 мин
Химиялық қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежесін анықтау 1 сабақ
8 мин
Химиялық қосылыстардағы элементтердің тотығу дәрежесін анықтау 2 сабақ
9 мин
Химиялық байланыс. Ковалентті полюсті, полюссіз байланыстар 1 сабақ
10 мин
Химиялық байланыс. Ковалентті полюсті, полюссіз байланыстар 2 сабақ
10 мин
Иондық байланыстар
11 мин
Металдық байланыс
8 мин
Сутектік байланыс
17 мин
Валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясы
9 мин
Кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс
15 мин
Параллельді жүретін реакцияларға есеп шығару
17 мин
Зат мөлшері. Моль. Авагадро
9 мин
Химиялық реакцияны құру - 1 сабақ
10 мин
Химиялық реакцияны құру - 2 сабақ
6 мин
Зат массасының сақталу заңы
8 мин
Молекулалық, толық иондық және қысқартылған иондық реакциялық теңдеулер
12 мин
Химиялық реакциялармен қарапайым есептерді шығару. Стехиометриялық есептеулер - 1 сабақ
9 мин
Химиялық реакциялармен қарапайым есептерді шығару. Стехиометриялық есептеулер - 2 сабақ
14 мин
Молярлық көлем
9 мин
Газдарға есеп шығару
12 мин
Есеп шығару «Элементтердің массалық үлестері мен салыстырмалы тығыздық бойынша газ тектес заттардың молекулалық формуласын табу»
13 мин
Реакцияның жылулық эффектісі. Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар
10 мин
Жылулық эффект. Есеп шығару
12 мин
Молярлық концентрация. Есеп шығару - 1 сабақ
10 мин
Молярлық концентрация. Есеп шығару - 2 сабақ
10 мин
Қоспалар есеп шығару
12 мин
Химиялық реакцияның жылдамдығы. Есеп шығару
5 мин
Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар
11 мин
Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар
7 мин
Вант-Гофф ережесі. Есеп шығару
4 мин
Қайтымды қайтымсыз реакциялар
13 мин
Ле-Шателье принципі - 1 сабақ
14 мин
Ле-Шателье принципі - 2 сабақ
11 мин
Катализаторлар және ингибиторлар. Активтену энергиясы
16 мин
Тепе-теңдік реакциялары. Формуласын қарастыру - 1 сабақ
7 мин
Тепе-теңдік реакциялары. Формуласын қарастыру - 2 сабақ
5 мин
Металдардың химиялық қасиеттері
12 мин
Металдардың қышқылдармен әрекеттесуі. Есеп шығару
13 мин
Бейорганикалық қосылыстардың генетикалық қатары
9 мин
Диссоциация
10 мин
Диссоциация есеп шығару
10 мин
Диссоциациялық тұрғыдан қышқылдар мен негіздердің қасиеті
15 мин
Тұздардың гидролизі
14 мин
Сутектік көрсеткіш рН
16 мин
Электролиттер
14 мин
Электролиз
8 мин
Балқыма және ерітінді электролизі
15 мин
Электролиз есеп шығару
14 мин
Есеп шығару. Бастапқы заттардың біреуі артық мөлшерде болатын есеп
17 мин
Есеп шығару. Шығым
14 мин
Тотығу тотықсыздану реакциялары
13 мин
Тотығу тотықсыздану процестерін реакцияны теңестіруде қолдану. Электрондық балланс - 1 сабақ
11 мин
Тотығу тотықсыздану процестерін реакцияны теңестіруде қолдану. Электрондық балланс - 2 сабақ
12 мин
Жартылай иондық теңдеу әдісі - 1 сабақ
12 мин
Жартылай иондық теңдеу әдісі - 2 сабақ
8 мин
Ішкі энергия және энтальпия - 1 сабақ
7 мин
Ішкі энергия және энтальпия - 2 сабақ
9 мин
Гесс заңы және оның салдары. Есеп шығару "Гесс заңы және оның салдарын қолдану" - 1 сабақ
9 мин
Гесс заңы және оның салдары. Есеп шығару "Гесс заңы және оның салдарын қолдану" - 2 сабақ
8 мин
Энтропия - 1 сабақ
6 мин
Энтропия - 2 сабақ
4 мин
Гиббстің бос энергиясы - 1 сабақ
8 мин
Гиббстің бос энергиясы - 2 сабақ
9 мин
Гиббстің бос энергиясы. Есеп шығару
5 мин
Элемент қасиеттерінің период бойынша өзгерісі ч2
11 мин
Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер
7 мин
Хроматография
9 мин
Масс спектрометр
6 мин
Индикаторлар
7 мин
Сапалық реакциялар
9 мин
Катиондық және аниондық реакциялар
9 мин
Органикалық заттардың құрамы мен құрылысы
11 сек
Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Гомологтық қатар
10 мин
Алифатты қосылыстардың Теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы номенклатурасы
11 сек
Изомерия түрлері
11 сек
Алкандар. Химиялық қасиеттері
11 сек
Циклоалкандар
11 сек
Алкендер химиялық қасиеттері. Алынуы. Номенклатурасы
11 сек
Алкендер изомериясы. Цис транс изомерлер
11 сек
Алкадиендер және Алкиндер химиялық қасиеттері
11 сек
Гибридтену түрлері: sp, sp2, sp3
12 мин
Спирттер химиялық қасиеттері, алыну жолдары, номенклатурасы
11 сек
Фенол оның құрамы, қасиеттері, алынуы
11 сек
Бензол - 1 сабақ
12 мин
Бензол - 2 сабақ
16 мин
Бензол қасиеттері, алынуы номенклатурасы - 1 сабақ
8 мин
Бензол қасиеттері, алынуы номенклатурасы - 2 сабақ
13 мин
Альдегид және кетон - 1 сабақ
13 мин
Альдегид және кетон - 2 сабақ
13 мин
Альдегид және кетон алынуы, химиялық қасиеттері
13 мин
Карбон қышқылдары
9 мин
Карбон қышқылдары алынуы қасиеттері және номенклатурасы - 1 сабақ
18 мин
Карбон қышқылдары алынуы қасиеттері және номенклатурасы - 2 сабақ
7 мин
Органикалық заттардың генетикалық байланысы
8 мин
Этерификация реакциясы. Күрделі және жай эфирлердің алынуы
8 мин
Майлар және олардың қасиеттері. Алыну реакциялары. Сабындану реакциялары - 1 сабақ
7 мин
Майлар және олардың қасиеттері. Алыну реакциялары. Сабындану реакциялары - 2 сабақ
6 мин
Майлар және олардың қасиеттері. Алыну реакциялары. Сабындану реакциялары. Есеп шығару. Аминдердің жіктелуі. Қасиеттері - 1 сабақ
12 мин
Майлар және олардың қасиеттері. Алыну реакциялары. Сабындану реакциялары. Есеп шығару. Аминдердің жіктелуі. Қасиеттері - 2 сабақ
9 мин
Аминқышқылдары қасиеттері, алынуы және номенклатурасы - 1 сабақ
5 мин
Аминқышқылдары қасиеттері, алынуы және номенклатурасы - 2 сабақ
7 мин
Пептидтік байланыстың түзілуі, ақуыз синтезі
7 мин
Көмірсулар
7 мин
Глюкоза, сахароза, және целлюлоза - 1 сабақ
4 мин
Глюкоза, сахароза, және целлюлоза - 2 сабақ
3 мин
Глюкоза, сахароза, және целлюлоза - 3 сабақ
6 мин
Полипептид байланыс
4 мин
ДНҚ және РНҚ
6 мин
ЖМҚ
7 мин
Полимерлену реакциялары
8 мин
Поликонденсация реакциялары
5 мин
Полимерлерге байланысты есеп шығару
7 мин